حماسه ی من و تو

                                                ((باکمک غزل پریهوش ))                                                                                                (( من با توحماسه ای دیگرماز جنس برف و آفتابتو می تابی، من ذوب می ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید
مرداد 94
4 پست
تیر 94
4 پست
خرداد 94
3 پست
اسفند 92
5 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
آبان 91
1 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
2 پست
مهر 90
2 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
دی 88
2 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
شهریور 87
2 پست
آبان 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
2 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
3 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
2 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
6 پست
بهمن 84
5 پست
دی 84
2 پست
آذر 84
3 پست
آبان 84
6 پست
مهر 84
3 پست
شهریور 84
5 پست
مرداد 84
7 پست
تیر 84
3 پست
خرداد 84
5 پست
اسفند 83
3 پست
بهمن 83
4 پست
دی 83
3 پست
آذر 83
8 پست
آبان 83
2 پست
مهر 83
3 پست
شهریور 83
2 پست
مرداد 83
3 پست
تیر 83
2 پست
خرداد 83
3 پست
اسفند 82
6 پست
بهمن 82
5 پست
دی 82
6 پست
آذر 82
7 پست
آبان 82
6 پست
مهر 82
4 پست